Українська
Русский
Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення захисту персональних даних Webbeauty studio (далі – Оператор).

1. Оператор ставить за найважливішу мету і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці її персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://webbeauty.org/2. Основні поняття, що використовуються в Політиці:

1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://webbeauty.org/;
4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних та забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
5. Знеособлювання персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних;
6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами, що організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача або до Користувача, який визначається на веб-сайті https://webbeauty.org/;
9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://webbeauty.org/;
10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженим колом осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;
13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача:

1. Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Електронна адреса;
3. Номери телефонів;
4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).
5. Вищезазначені дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.4. Цілі обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладення, виконання та розірвання цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.
2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти webbeauty_studio@ukr.net з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.5. Правові підстави обробки персональних даних:

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у випадку їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://webbeauty.org/. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач надає свою згоду з цією Політикою.
2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Захист персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних не уповноважених осіб.
2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням вимог чинного законодавства.
3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора webbeauty_studio@ukr.net з позначкою «Актуалізація персональних даних».
4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора webbeauty_studio@ukr.net з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».7. Транскордонна передача персональних даних

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.8. Прикінцеві положення

1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти webbeauty_studio@ukr.net.
2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою редакцією.
3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за https://webbeauty.org/policy.Политика в отношении обработки персональных данных


1. Общие положения


Эта политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению защиты персональных данных Webbeauty studio (далее - Оператор).
1. Оператор ставит важнейшую цель и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
2. Эта политика Оператора по обработке персональных данных (далее - Политика) применяется ко всей информации, которую оператор может получить о посетителях сайта
https://webbeauty.org/


2. Основные понятия, используемые в Политике:

1. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2. Блокировка персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
3. Сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по сетевому адресу https://webbeauty.org/;
4. Информационная система персональных данных - совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных и обеспечивают их обработку информационных технологий и технических средств;
5. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или другому субъекту персональных данных;
6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
7. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами, которые организую
т и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
8. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному пользователя или к Пользователю, который определяется на сайте https://webbeauty.org/;
9. Пользователь - любой посетитель сайта https://webbeauty.org/;
10. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
11. Распространение персональных данных - любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченным кругом лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
12. Трансграничное передача персональных данных - передача персональных данных на территорию иностранного государства органа власти иностранного государства, иностранной физической или иностранному юридическому лицу;
13. Уничтожение персональных данных - любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные пользователей:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Электронный адрес;
3. Номера телефонов;
4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Google Аналитика и других).
5. Вышеупомянутые данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.4. Цели обработки персональных данных

1. Цель обработки персональных данных пользователя - информирование пользователя с помощью отправки электронных писем; заключения, исполнения и расторжения гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и / или материалов, содержащихся на сайте.
2. Также Оператор вправе направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различные события. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты webbeauty_studio@ukr.net с пометкой «Отказ от сообщений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
3. Обезличенные данные пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях пользователя на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.5. Правовые основания обработки персональных данных:

1. Оператор обрабатывает персональные данные пользователя только в случае их заполнения и / или отправки пользователем самостоятельно через специальные формы, размещенные на сайте https://webbeauty.org/. Заполняя соответствующие формы и / или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь дает свое согласие с этой Политикой.
2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Защита персональных данных, обрабатываемых оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мероприятий, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в сфере защиты персональных данных.

1. Оператор обеспечивает сохранение персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
2. Персональные данные пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с выполнением требований действующего законодательства.
3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору соответствующего сообщения на адрес электронной почты Оператора webbeauty_studio@ukr.net с пометкой «Актуализация персональных данных».
4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору сообщение по электронной почте на электронный адрес Оператора webbeauty_studio@ukr.net с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».7. Трансграничное передача персональных данных

1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не соответствуют указанным выше требованиям, может осуществляться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и / или исполнения договора, стороной которого является суб ' объект персональных данных.8. Заключительные положения

1. Можно получить любые разъяснения по вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты webbeauty_studio@ukr.net.
2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой редакции.
3. Актуальная версия Политики в свободном доступе размещена в сети Интернет по https://webbeauty.org/policy.Made on
Tilda